Contact

INFORMACJA O PRZEJĘCIU
SPÓŁKI ZAKŁAD MECHANICZNY „SKRAW-MECH” SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
PRZEZ SPÓŁKĘ POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ S.A.
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY

Działając w imieniu Pojazdów Szynowych PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: PESA), niniejszym informujemy, iż z dniem 30 czerwca 2022 rok nastąpiło połączenie spółek -Zakład Mechaniczny „SKRAW-MECH” sp. z o.o. (spółka przejmowana) oraz Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S. A. (spółka przejmująca).

Połączenie dokonane zostało w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki Zakład Mechaniczny „SKRAW-MECH” sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na spółkę Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.Stosownie do treści art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółka Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. wstąpiła z dniem połączenia, tj. 30 czerwca 2022 r., we wszystkie prawa i obowiązki spółki Zakład Mechaniczny „SKRAW-MECH” sp. z o.o. Wobec powyższego Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. na mocy prawa stała się stroną wszystkich stosunków prawnych, których stroną była dotychczas spółka Zakład Mechaniczny „SKRAW-MECH” sp. z o.o.

Wszelkie pisma, faktury, rachunki i inne dokumenty wystawiane dotychczas dla Zakład Mechaniczny „SKRAW-MECH” sp. z o.o. powinny, począwszy od dnia 30 czerwca 2022 roku, zawierać następujące dane:

Nazwa: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
Adres: ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000036552
NIP: 5540311775
REGON: 091267838